Դաս 6․1։ Java – Փոփոխականների տեսակները

0

Variable-ը տրամադրում է մեզ պահեստ, որը մեր ծրագրերը կարող է շահարկել: Յուրաքանչյուր փոփոխական Java-ում ունի հատուկ տիպ, որը սահմանում է փոփոխականի հիշողության չափը և հիշաղության դասավորությունը՝ արժեքների թիվ, որը կարող է պահվել այդ հիշողության մեջ և գործողությունների շարք, որոնք կարող են կիրառվել փոփոխականի հետ։

Դուք պետք է հայտարարեք բոլոր փոփոխականները նախքան դրանք օգտագործելը: Հետևյալը variable declaration-ի՝ հիմնական ձևն է `

data type variable [ = value][, variable [ = value] …] ;

Այստեղ տվյալների տիպը Java-ի տվյալների տեսակներից մեկն է և փոփոխականը փոփոխականի անունն է: Հատուկ տիպի մեկից ավելի փոփոխական հայտարարելու համար դուք կարող եք օգտագործել ստորակետ։

Հետևյալները փորձված օրինակներ են Java- ում փոփոխականի հայտարարագրման/ declaration և սկզբնավորման/ initialization –

int a, b, c;         // Declares three ints, a, b, and c.

int a = 10, b = 10;  // Example of initialization

byte B = 22;         // initializes a byte type variable B.

double pi = 3.14159; // declares and assigns a value of PI.

char a = ‘a’;        // the char variable a iis initialized with value ‘a’

Այս գլխում կբացատրվրենք Java ծրագրավորման լեզվում հասանելի տարբեր փոփոխական տեսակներ: Java-ում գոյություն ունեն երեք տեսակի փոփոխականներ`

  • Local variables/բնիկ փոփոխականներ
  • Instance variables
  • Class/Static variables/Կլասիկ կամ ստատիկ փոփոխականներ

Local Variables

Local կամ բնիկ փոփոխականները հայտարարվում են մեթոդների, կոնստրուկտորների կամ բլոկների միջոցով:

Local փոփոխականները ստեղծվում են, երբ մեթոդը, կոնստրուկտորը կամ բլոկը մուտքագրված են և փոփոխականը կոչնչանա, երբ այն դուրս գա մեթոդից, կոնստրուկտորից կամ բլոկից:

Մուտքի մոդիֆիկատորները չեն կարող օգտագործվել Local փոփոխականների համար:

Local փոփոխականները տեսանելի են միայն հայտարարված մեթոդի, կոնստրուկտորի կամ բլոկի հետ:

Local փոփոխականներն իրականացվում են ներքին բարդության մակարդակով:

Local փոփոխականների համար չկա default արժեք, այնպես որ փոփոխականները պետք է հայտարարվեն և նախնական օգտագործման համար պետք է նշանակվի նախնական արժեք:

Օրինակ

Այստեղ տարիքը local փոփոխական է: Սա սահմանվում է pupAge () մեթոդի ներսում և այն սահմանափակված է միայն այս մեթոդի շրջանակներում։

public class Test {

  public void pupAge() {

     int age = 0;

     age = age + 7;

     System.out.println(“Puppy age is : ” + age);

  }

  public static void main(String args[]) {

     Test test = new Test();

     test.pupAge();

  }

}

Արդյունքը`

Puppy age is: 7

Հետևյալ օրինակը օգտագործում է տարիքը առանց սկզբնավորելու, այնպես որ այն իրագործման ժամանակ կառաջացնի error:

public class Test {

  public void pupAge() {

     int age;

     age = age + 7;

     System.out.println(“Puppy age is : ” + age);

  }

  public static void main(String args[]) {

     Test test = new Test();

     test.pupAge();

  }

}

Այն կառաջացնի հետևյալ սխալը՝

Արդյունքը`

Test.java:4:variable number might not have been initialized

age = age + 7;

        ^

1 error

Share.