Դաս 11։ Java- Numbers Class

0

Սովորաբար, երբ աշխատում ենք թվերի հետ, մենք օգտագործում ենք պարզունակ տվյալների տիպեր, ինչպիսիք են՝ byte, int, long, double և այլն։

Օրինակ՝

int i = 5000;

float gpa = 13.65;

double mask = 0xaf;

Այնուամենայնիվ, ծրագրավորման մեջ, մենք հանդիպում ենք այնպիսի իրավիճակների, որտեղ մենք պետք է օգտագործենք օբյեկտները ոչ թե պարզունակ տվյալների տեսակներ: Դրան հասնելու համար Java-ն տրամադրում է  wrapper classes։

Բոլոր  wrapper class-երը (Integer, Long, Byte, Double, Float, Short) abstract class Number-ի ենթադասերն են։

wrapper class-ի օբյեկտը պարունակում կամ ընդգրկում է իր պարզունակ տվյալների տեսակը: Պրիմիտիվ տվյալների տեսակները օբյեկտ վերածելը կոչվում է boxing: Այնպես որ wrapper class-ի օգտագործման ժամանակ պարզապես անհրաժեշտ է փոխանցել պրիմիտիվ տվյալների տեսակի արժեքը Wrapper դասի կոնստրուկտորին:

Իսկ Wrapper օբյեկտը կվերադարձվի պրիմիտիվ տվյալների տեսակի, և այս գործընթացը կոչվում է unboxing: Number class-ը java.lang փաթեթի մի մասն է:

Ստորև ներկայացված է boxing և unboxing-ի օրինակը՝

 

public class Test {

 

  public static void main(String args[]) {

     Integer x = 5; // boxes int to an Integer object

     x =  x + 10;   // unboxes the Integer to a int

     System.out.println(x);

  }

}

 

Արդյունքը՝

15

 

Երբ x-ը նշանակվում է ամբողջական արժեք, compiler boxes-ը բլոկ է անում ամբողջական թիվը, քանի որ x-ը հանդիսանում է ամբողջական օբյեկտ: Հետագայում x-ը առանձնանաում է, որպեսզի դրանք հնրավոր լինի ավելացնել որպես ամբողջական թիվ՝ integer։

Number Methods

Ստորև ներկայացված են մեթոդների ցանկը, որոնք իրականացնում են Number class-ի բոլոր ենթադասերը՝

Sr.No. Method & Description
1 xxxValue()

փոխարկում է this Number օբյեկտի արժեքը xxx data type-ի և վերադարձնում այն

2 compareTo()

համեմատում է this Number օբյեկտը argument-ի հետ

3 equals()

Որոշում է արդյոք this number օբյեկտը հավասար է argument-ին

4 valueOf()

Վերադարձնում է Integer object-ը պահելով հատկորոշված պրիմիտիվի արժեքը

5 toString()

Վերադարձնում է String object-ը, որը ներկայացնում է հատուկ int or Integer-ի արժեքը

6 parseInt()

ՄԵթոդը օգտագործվում է պրիմիտիվ տվյլաների տեսակները որևէ տողից հանելու համար։

7 abs()

վերադարձնում է argument-ի absolute արժեքը

8 ceil()

Վերադարձնում է ամենափոքր integer-ը, որը ավելի մեծ է կամ հավասար է argument-ին։ Վերադարձվում է կրկնակի։

9 floor()

Վերադարձնում է ամենամեծ integer, որը ավելի փոքր է կամ հավասար է argument-ին։ Վերադարձվում է կրկնակի։

10 rint()

Վերադարձնում է integer, որը իր արժեքով ավելի մոտ է argument-ին։ Վերադարձվում է կրկնակի։

11 round()

Վերադարձնում է ամենամոտ long կամ int

12 min()

Վերադարձնում է երկու argument-ից ամենափոքրը

13 max()

Վերադարձնում է երկու argument-ից ամենամեծը

14 exp()

Վերադարձնում է բնական լոգարիթմների հիմքը, e :

15 log()

Վերադարձնում է argument-ի բնական լոգարիթմները

16 pow()

Վերադարձնում է առաջին argument-ի արժեքը, որը բարձրացել է երկրորդ argument-ի աստիճանին

17 sqrt()

Վերադարձնում է argument-ի քառակուսի արմատը

18 sin()

Վերադարձնում է նշված կրկնակի արժեքի սինուսը:

19 cos()

Վերադարձնում է նշված կրկնակի արժեքի կոսինուսը:

20 tan()

Վերադարձնում է նշված կրկնակի արժեքի տանգենսը:

21 asin()

Վերադարձնում է նշված կրկնակի արժեքի արկսինուսը՝ arcsine

22 acos()

Վերադարձնում է նշված կրկնակի արժեքի արկկոսինուսը՝ arccosine

23 atan()

Վերադարձնում է նշված կրկնակի արժեքի arctangent-ը

24 atan2()

Փոխարկեք ուղղանկյուն կոորդինատները (x, y) դեպի polar կոորդինատի (r, theta) եւ վերադարձնում է theta-ն

25 toDegrees()

Փոխակերպում է argument-ը աստիճանների

26 toRadians()

Փոխակերպում է argument-ը radians-ի

27 random()

Վերադարձնում է պատահական թիվը

 

Հաջորդ բաժնում կուսումնասիրենք Java Character class-ը։

Share.