Դաս 12։ Java – Character Class

0

Սովորաբար սիմվոլների (characters) հետ աշխատելիս մենք օգտագործում ենք պրիմիտիվ տվյալների տեսակներ։

Օրինակ՝

char ch = ‘a’;

// Unicode for uppercase Greek omega character

char uniChar = ‘\u039A’;

// an array of chars

char[] charArray ={ ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’ };

Այնուամենայնիվ, ծրագրավորման ընթացքում մենք հանդիպում ենք այնպիսի իրավիճակների, երբ պրիմիտիվ տվյալների տեսակների փոխարեն անհրաժեշտ է լինում օգտագործել օբյեկտներ։ Այդ նպատակով Java- ն տրամադրում է wrapper class Character-ը պրիմիտիվ տվյալների տեսակի տառատեսակ:

Character class-ը առաջարկում է մի շարք օգտակար մեթոդներ (static) մեթոդներ սիմվոլների շահագործման համար: Character կոնստրուկտորով Դուք կարող եք ստեղծել Character object –

Character ch = new Character(‘a’);

Java compiler-ը որոշակի հանգամանքներում դեպքում նույնպես կստեղծի Character object Ձեզ համար։ Օրինակ, եթե դուք փոխանցում եք պրիմիտիվ սիմվոլը մեթոդի, որը ակնկալում է օբյեկտ, ապա compiler-ը ավտոմատ կերպով փոխակերպում է սիմվոլը Character-ի: Այս գործառույթը կոչվում է autoboxing կամ unboxing, եթե փոխակերպումը ընթանում է հակառակ ձևով:

Օրինակ՝

// Here following primitive char ‘a’

// is boxed into the Character object ch

Character ch = ‘a’;

// Here primitive ‘x’ is boxed for method test,

// return is unboxed to char ‘c’

char c = test(‘x’);

Escape Sequences

Այս նշանին (\) նախորդող սիմվոլը escape sequence-ն է, որը հատուկ նշանակություն ունի compiler-ի համար։

Այս ձեռնարկում (\n) սիմվոլը հաճախ է օգտագործվում System.out.println() հայտարարություններում՝ հաջորդ տողին անցնելու համար, երբ նախորդը արդեն արատպված է:

Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս Java Escape Sequences-ը՝

Escape Sequence Description
\t Inserts a tab in the text at this point.
\b Inserts a backspace in the text at this point.
\n Inserts a newline in the text at this point.
\r Inserts a carriage return in the text at this point.
\f Inserts a form feed in the text at this point.
\’ Inserts a single quote character in the text at this point.
\” Inserts a double quote character in the text at this point.
\\ Inserts a backslash character in the text at this point.

Երբ escape sequence-ը հանդիպում է տպագիր հայտարարության մեջ, compiler-ը, ըստ այդմ, այն ինտերպրիտացիայի է ենթարկում։

Օրինակ՝

Եթե ցանկանում եք մեջբերում անել և չակերտնել դնել, ապա պետք է օգտագործեք escape sequence, \”, ներքին մեջբերման բառի վրա

public class Test {

  public static void main(String args[]) {

     System.out.println(“She said \”Hello!\” to me.”);

  }

}

Արդյունքը՝

She said “Hello!” to me.

Character Methods

Ստորև ներկայացված է instance method-ների կարևոր օրինակների ցանկը, որոնք ռեալիզացնում են Character class-ի բոլոր ենթադասերը

Sr.No. Method & Description
1 isLetter()

Որոշում է, թե արդյոք նշված սիմվոլի արժեքը տառ է

2 isDigit()

Որոշում է, թե արդյոք նշված սիմվոլի արժեքը նիշ է

3 isWhitespace()

Որոշում է, թե արդյոք նշված սիմվոլի արժեքը դատարկ սպիտակ տարածություն է

4 isUpperCase()

Որոշում է, թե արդյոք նշված սիմվոլի արժեքը մեծատառ է

5 isLowerCase()

Որոշում է, թե արդյոք նշված սիմվոլի արժեքը փոքրատառ է

6 toUpperCase()

Returns the uppercase form of the specified char value.

Վերադարձնում է նշված սիմվոլի արժեքի մեծատառ ձևը

7 toLowerCase()

Վերադարձնում է նշված սիմվոլի արժեքի փոքրաատառ ձևը

8 toString()

Վերադարձնում է նշված սիմվոլի արժեքը ներկայացնող String օբյեկտը, որը հանդիսանում է մեկ սիմվոլից բաղկացած տող

 

Մեթոդների ամբողջական ցանկը կարող եք գտնել այստեղ java.lang.Character API։

Հաջորդիվ

Հաջորդ բաժնում կուսումնասիրենք Java-ի String դասը:

Share.