Դաս 8։ Java – Հիմնական օպերատորները

0

Java-ն տրամադրում է օպերատորների (operators) հարուստ հավաքածու` փոփոխականների շահարկումների և մանիպուլյացիաների համար: բոլոր Java օպերատորները կարել է բաժանել հետևյալ խմբերի `

  • Arithmetic Operators
  • Relational Operators
  • Bitwise Operators
  • Logical Operators
  • Assignment Operators
  • Misc Operators

Arithmetic Operators

Այս օպերատորները օգտագործվում են մաթեմատիկական արտահայտություններում նույն կերպ ինչպես հանրահաշվում: Հետևյալ աղյուսակում թվարկված են Arithmetic Operator-ները՝

Ենթադրենք, որ փոփոխական A-ն ունի 10, իսկ փոփոխական B-ն ունի 20 արժեքը, ապա `

+ (Addition) Ավելացնում է արժեքներ օպերատորի երկու կողմերում. A + B արդյունքը 30
– (Subtraction) Պակասեցնում է աջ օպերատորի արժեքը ձախից A – B արդյունքը -10
* (Multiplication) Բազմապատկում է արժեքները օպերատորի երկու կողմերում։ A * B արդյունքը 200
/ (Division) Բաժանում է աջ օպերատորի արժեքը ձախին B / A արդյունքը 2
% (Modulus) Բաժանում է աջ օպերատորի արժեքը ձախին և վերադարձնում մնացորդը B % A արդյունքը 0
++ (Increment) Բարձրացնում է օպերատորի արժեքը 1-ով B++ արդյունքը 21
— (Decrement) Իջեցնում է օպերատորի արժեքը 1-ով B– արդյունքը 19

 

Relational Operators

Java-ում Relational օպերատորները հետևյալն են՝

Ենթադրեք, որ փոփոխական A-ն ունի 10, իսկ փոփոխական B-ն ունի 20, ապա `

Operator Description Example
== (հավասր է) Ստուգում է, թե արդյոք երկու օպերատորների արժեքները հավասար են, թե ոչ, եթե այո, ապա վիճակը դառնում է ճիշտ՝ true. (A == B) not true.
!= (հավասար չէ) Ստուգում է, թե արդյոք երկու օպերատորների արժեքները հավասար են, թե ոչ, եթե արժեքները հավասար են, ապա վիճակը դառնում է ճիշտ՝ true. (A != B) true.
> (ավելի մեծ է) Ստուգում է, թե արդյոք ձախ օպերատորի արժեքը, ավելի մեծ է քան աջինը, եթե այո, ապա վիճակը դառնում է ճիշտ՝ true (A > B) not true
< (ավելի փոքր է) Ստուգում է, թե արդյոք ձախ օպերատորի արժեքը ավելի քիչ է, քանի աջինը, եթե այո, ապա վիճակը դառնում է ճիշտ՝ true (A < B) true.
>= (ավելի մեծ է կամ հավասար) Ստուգում է, թե արդյոք ձախ օպերատորի արժեքը, ավելի մեծ կամ հավասար է աջ արժեքին, եթե այո, ապա վիճակը դառնում է ճիշտ՝ true (A >= B) not true.
<= (ավելի փոքր է կամ հավասար) Ստուգում է, թե արդյոք աջ օպերատորի արժեքը, ավելի քիչ կամ հավասար է աջ արժեքին, եթե այո, ապա վիճակը դառնում է ճիշտ՝ true (A <= B) true.

 

Share.