Դաս 17 – iOS Development: In-App Purchase

0

In-App purchase-ը օգտագործվում է գնելու լրացուցիչ բովանդակություն կամ հատկանիշներ բարելավելու համար:

Քայլեր

Քայլ 1.  iTunes-ում, վստահ եղեք, որ ունեք եզակի App ID և երբ ստեղծենք հավելվածի թարմացում bundle ID-ով և կոդի ստորագրմամբ Xcode-ում համապատասխան նախակարգման պրոֆիլով:

Քայլ 2. Նոր հավելված ստեղծեք և թարմացրեք հավելվածի ինֆորմացիան: Կարող եք ավել ինֆորմացիա ստանալ apple-ի  Add new apps փաստաթղթում:

Քայլ 3. Նոր ապրանք ավելացրեք in-app purchase-ի համար ձեր հավելվածի Manage In-App Purchase-ում:

Քայլ 4. Վստահ եղեք, որ տեղադրում եք ճիշտ բանկային տվյալներ ձեր հավելվածի համար: Այս քայլը պարտադիր է, որպեսզի In-App purchase-ը աշխատի: Նաև ստեղծեք փորձարկման էջ օգտագործելով Manage Users տարբերակը iTunes-ում:

Քայլ 5. Հաջորդ քայլերը կապված են handling code-ի և UI ստեղծելու հետ մեր In-App purchase-ում:

Քայլ 6. Ստեղծեք single view application և մուտքագրեք փաթեթի նույնացուցիչը iTunes-ում:

Քայլ 7. Թարմացրեք ViewController.xib-ը հետևյալ կերպ−

inapppurchase_outputinterface

Քայլ 8. Ստեղծեք IBOutlets 3 պիտակների համար և կոճակ, որն անվանում է նրանց productTitleLabel, productDescriptionLabel, productPriceLabel և purchaseButton:

Քայլ 9. Ընտրեք ձեր պրոյեկտի ֆայլը, ապա ընտրեք թիրախներ և ավելացրեք StoreKit.framework:

Քայլ 10. Թարմացրեք ViewController.h-ը հետևյալ կերպ−

#import <UIKit/UIKit.h>
#import <StoreKit/StoreKit.h>

@interface ViewController : UIViewController<
SKProductsRequestDelegate,SKPaymentTransactionObserver>
{
  SKProductsRequest *productsRequest;
  NSArray *validProducts;
  UIActivityIndicatorView *activityIndicatorView;
  IBOutlet UILabel *productTitleLabel;
  IBOutlet UILabel *productDescriptionLabel;
  IBOutlet UILabel *productPriceLabel;
  IBOutlet UIButton *purchaseButton;
}
- (void)fetchAvailableProducts;
- (BOOL)canMakePurchases;
- (void)purchaseMyProduct🙁SKProduct*)product;
- (IBAction)purchase🙁id)sender;

@end

Քայլ 11. Թարմացրեք ViewController.m-ը հետևյալ կերպ−

#import "ViewController.h"
#define kTutorialPointProductID 
@"com.tutorialPoints.testApp.testProduct"

@interface ViewController ()

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad
{
  [super viewDidLoad];
  // Adding activity indicator
  activityIndicatorView = [[UIActivityIndicatorView alloc]
  initWithActivityIndicatorStyle:UIActivityIndicatorViewStyleWhiteLarge];
  activityIndicatorView.center = self.view.center;
  [activityIndicatorView hidesWhenStopped];
  [self.view addSubview:activityIndicatorView];
  [activityIndicatorView startAnimating];
  //Hide purchase button initially
  purchaseButton.hidden = YES;
  [self fetchAvailableProducts];  
}

- (void)didReceiveMemoryWarning
{
  [super didReceiveMemoryWarning];
  // Dispose of any resources that can be recreated.
}

-(void)fetchAvailableProducts{
  NSSet *productIdentifiers = [NSSet 
  setWithObjects:kTutorialPointProductID,nil];
  productsRequest = [[SKProductsRequest alloc] 
  initWithProductIdentifiers:productIdentifiers];
  productsRequest.delegate = self;
  [productsRequest start];
}

- (BOOL)canMakePurchases
{
  return [SKPaymentQueue canMakePayments];
}
- (void)purchaseMyProduct🙁SKProduct*)product{
  if ([self canMakePurchases]) {
    SKPayment *payment = [SKPayment paymentWithProduct:product];
    [[SKPaymentQueue defaultQueue] addTransactionObserver:self];
    [[SKPaymentQueue defaultQueue] addPayment:payment];
  }
  else{
    UIAlertView *alertView = [[UIAlertView alloc]initWithTitle:
    @"Purchases are disabled in your device" message:nil delegate:
    self cancelButtonTitle:@"Ok" otherButtonTitles: nil];
    [alertView show];
  }
}
-(IBAction)purchase🙁id)sender{
  [self purchaseMyProduct:[validProducts objectAtIndex:0]];
  purchaseButton.enabled = NO; 
}

#pragma mark StoreKit Delegate

-(void)paymentQueue🙁SKPaymentQueue *)queue 
 updatedTransactions🙁NSArray *)transactions {
  for (SKPaymentTransaction *transaction in transactions) {
    switch (transaction.transactionState) {
      case SKPaymentTransactionStatePurchasing:
          NSLog(@"Purchasing");
        break;        
      case SKPaymentTransactionStatePurchased:
        if ([transaction.payment.productIdentifier 
         isEqualToString:kTutorialPointProductID]) {
          NSLog(@"Purchased ");
          UIAlertView *alertView = [[UIAlertView alloc]initWithTitle:
          @"Purchase is completed succesfully" message:nil delegate:
          self cancelButtonTitle:@"Ok" otherButtonTitles: nil];
          [alertView show];
        }        
        [[SKPaymentQueue defaultQueue] finishTransaction:transaction];
        break;        
      case SKPaymentTransactionStateRestored:        
        NSLog(@"Restored ");        
        [[SKPaymentQueue defaultQueue] finishTransaction:transaction];
        break;        
      case SKPaymentTransactionStateFailed:
        NSLog(@"Purchase failed ");
        break;
      default:
        break;
    }
  }
}

-(void)productsRequest🙁SKProductsRequest *)request 
 didReceiveResponse🙁SKProductsResponse *)response
{
  SKProduct *validProduct = nil;
  int count = [response.products count];
  if (count>0) {
    validProducts = response.products;
    validProduct = [response.products objectAtIndex:0];
    if ([validProduct.productIdentifier 
      isEqualToString:kTutorialPointProductID]) {
      [productTitleLabel setText:[NSString stringWithFormat:
      @"Product Title: %@",validProduct.localizedTitle]];
      [productDescriptionLabel setText:[NSString stringWithFormat:
      @"Product Desc: %@",validProduct.localizedDescription]];
      [productPriceLabel setText:[NSString stringWithFormat:
      @"Product Price: %@",validProduct.price]];      
    }    
  } else {
    UIAlertView *tmp = [[UIAlertView alloc]
              initWithTitle:@"Not Available"
              message:@"No products to purchase"
              delegate:self
              cancelButtonTitle:nil
              otherButtonTitles:@"Ok", nil];
    [tmp show];
  }  
  [activityIndicatorView stopAnimating];
  purchaseButton.hidden = NO;
}

@end

Ուշադրություն

Պետք է թարմացնեք kTutorialPointProductID-ը productID-ում, որը ստեղծել եք In-App Purchase-ում: Կարող եք մեկից ավելի ապրանք ավելացնել թարմացնելով productIdentifiers-իNSSet-ը fetchAvailableProducts-ում:

Արդյունք

Երբ հավելավծում ենք կտեսնենք հետևյալ արդյունքը−

inapppurchase_output1

Վստահ եղեք, որ դուրս եք եկել ձեր հաշվից կարգավորումների էկրանից: Կլիկ անելով Initiate Purchase-ին ընտրեք Use Existing Apple ID-ին:  Մուտքագրեք ձեր your վավեր փորձարկամ հաշվի օգտատիրոջ անունը և գաղնաբառը: Մի քանի վարկյանից կստանաք հետևյալ ազդանշանը:

inapppurchase_output3inapppurchase_output2

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.