Դաս 5 Java: Հիմնական Datatype-երը

0

Փոփոխականները ավելին չեն, քանի ռեզերվ արած պահեստային պահատեղիներ արժեքները պահելու համար: Սա նշանակում է, որ երբ դուք ստեղծում եք փոփոխական, հիշողության մեջ մի տեղ դա պահվում է:

Հիմք ընդունելով փոփոխականների data-ի տեսակները, օպերացիոն համակարգը ընտրում է հիշողության հատվածը և որոշում է, թե ինչ կարող է պահվել հիշողության մեջ: Հետևաբար, փոփոխականներին տարբեր տվյալների տիպեր սահմանելով, դուք կարող եք պահպանել այս փոփոխականներում ամբողջական թվեր, տասնամյակները կամ նիշեր:

Java-ում առկա են երկու տեսակի data

 • Primitive Data Types/Պրիմիտիվ տվյալների տեսակներ
 • Reference/Object Data Types/օբյեկտ տվյալների տեսակներ

Primitive Data Types

Java-ն աջակցում է ութ թվով պրիմիտիվ տվյալների տեսակներ: Պրիմիտիվ տվյալների տեսակները կանխորոշված են լեզվի կողմից և անվանվում են բանալի բառով։ Եկեք մանրամասնորեն ուսումնասիրենք այս ութ տվյալների տեսակները:

byte
 • Byte data type-ը դա հավելումների թիվ է, բաղկացած 8-bit-ից
 • Minimum value-ն -128 (-2^7)
 • Maximum value-ն 127 (inclusive)(2^7 -1)
 • Default value-ն 0
 • Byte data type-ը օգտագործվում է խոշոր մասիվներում հիշողություն պահպանելու համար, հիմնականում ամբողջական թվերի փոխարնե, քանի որ byte-ը 4 անգամ փոքր է քան ամբողջական թիվը
 • Օրինակ: byte a = 100, byte b = -50
short
 • Short data type դա հավելումների թիվ է, բաղկացած 16-bit-ից
 • Minimum value-ն -32,768 (-2^15)
 • Maximum value-ն 32,767 (inclusive) (2^15 -1)
 • Short data type նույնպես կարող է օգտագործվել հիշողություն պահպանելու համար, որպես byte data type, քանի որ այն 2 անգամ փոքր է քան ամբողջական թիվը
 • Default value-ն 0.
 • Օրինակ: short s = 10000, short r = -20000
int
 • Int data type դա հավելումների թիվ է բաղկացած 32-bit-ից
 • Minimum value-ն – 2,147,483,648 (-2^31)
 • Maximum value-ն 2,147,483,647(inclusive) (2^31 -1)
 • Integer-ը սովորաբար օգտագործվում է որպես default data type integral value-ների համար, եթե հիշողության հետ խնդիր չկա
 • default value-ն is 0
 • Օրինակ: int a = 100000, int b = -200000
long
 • Long data type դա հավելումների թիվ է բաղկացած 64-bit-ից
 • Minimum value-ն -9,223,372,036,854,775,808(-2^63)
 • Maximum value-ն 9,223,372,036,854,775,807 (inclusive)(2^63 -1)
 • Այս տեսակը օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է ավելի լայն շրջանակ, int-ը
 • Default value-ն 0L
 • Oրինակ: long a = 100000L, long b = -200000L
float
 • Float data type-ը single-precision 32-bit IEEE 754 կետ է
 • Float օգտագործվում է խոշոր մասսիվներում հիշողություն պահպանելու համար
 • Default value-ն է 0.0f
 • Float data type-ը երբեք չի օգտագործվում կոնկրետ, հստակ արժեքների դեպքում, ինչպես օրինակ արժույթը
 • Օրինակ: float f1 = 234.5f
double
 • double data type-ը double-precision 64-bit IEEE 754 կետ է
 • Այն սովորաբար օգտագործվում է տասնորդական value-ների համար default -ով
 • Double data type-ը երբեք չպետք է օգտագործվի հստակ արժեքների համար ինչպես օրինակ արժույթի դեպքում
 • Default value-ն 0.0d
 • Օրինակ: double d1 = 123.4
boolean
 • boolean data type ներկայացնում է ինֆորմացիայի մեկ bit-ը
 • Հնարավոր են միայն երկու value-ներ: true and false
 • Այս տեսակը օգտագործվում է պարզ track true/false պայմանների դեպքում
 • Default value-ն false
 • Օրինակ: boolean one = true
char
 • char data type-ը single 16-bit Unicode նշան է
 • Minimum value-ն ‘\u0000’ (or 0)
 • Maximum value-ն ‘\uffff’ (or 65,535 inclusive)
 • Char data type-ը օգտագործվում է տարբեր նշաններ հիշելու համար
 • Օրինակ: char letterA = ‘A’

Reference Datatypes/տվյալների տեսակներ

Reference փոփոխականները ստեղծվում են  սահմանված կոնստրուկտորների օգտագործմամբ: Դրանք օգտագործվում են օբյեկտներ մուտք գործելու համար: Այս փոփոխականները չեն կարող փոխվել: Օրինակ, Employee, Puppy և այլն:

Class օբյեկտները և տարբեր տիպի array փոփոխականները գալիս են reference տվյալների տեսքով:

Ցանկացած reference փոփոխականի նախնական արժեքը զրոյական է:

Reference փոփոխականը կարող է օգտագործվել դեպի ցանկացած օբյեկտ հղում տալու համար։

Օրինակ՝ Animal animal = new Animal(“giraffe”);

JavaLiteralները/տառատեսակները

Literal-ը/Տառատեսակը ֆիքսված արժեքի ներկայացված source code-ն է։ Դրանք ներկայացված են կոդում ուղղակիորեն, առանց որևէ հաշվարկի:

Տառերը կարելի է նշանակվել ցանկացած պարզունակ տիպի փոփոխականի: Օրինակ `

byte a = 68;
char a = 'A'

byte, int, long և short-ը կարող են արտահայտվել decimal (base 10), hexadecimal(base 16) կամ octal(base 8) թվային համակարգերով։

Prefix 0 օգտագործվում է octal-ը նշելու համար, և prefix 0x-ը նշում է hexadecimal-ը երբ օգտագործում եք այս թվային համակարգը literal-ների համար։ Օրինակ –

int decimal = 100;
int octal = 0144;
int hexa = 0x64;

Java-ի տողային տառատեսակները նշվում են այնպես, ինչպես շատ այլ լեզուներում ` նիշերը երկակի փակագծերը միջև։ Ահա օրինակները `

"Hello World"
"two\nlines"
"\"This is in quotes\""

Տողային կամ սիմվոլային տառատեսակները կարող են պարունակել ցանկացած տեսակի Unicode նիշ: Օրինակ `

char a = '\u0001';
String a = "\u0001";

Java ծրագրավորման լեզուն աջակցում է մի քանի տողային և սիմվոլային տառատեսակների հաջորդականություն։ Ահա դրանք

Notation Character represented
\n Newline (0x0a)
\r Carriage return (0x0d)
\f Formfeed (0x0c)
\b Backspace (0x08)
\s Space (0x20)
\t tab
\” Double quote
\’ Single quote
\\ backslash
\ddd Octal character (ddd)
\uxxxx Hexadecimal UNICODE character (xxxx)
Հաջորդիվ

Այս դասում ուսումնասիրենք data-ի տարբեր տեսակները, իսկ հաջորդ թեման կներկայացնի տարբեր փոփոխականնների տեսակները և դրանց օգտագործման ձևերը:

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.