Monthly Archives: October, 2016

CAMPUS
0

Boolean օբյեկտը 2 արժեք է ներկայացնում, “true” կամ “false”: Եթե արժեքի պարամետրը բացակայում է կամ…

CAMPUS
0

Այս դասի ընթացքում կներկայացնենք որոշ տեսական գիտելիքներ HTML-ի մասին: HTML-ը կարելի է կոդավորել տարբեր ձևերով:…

CAMPUS
0

Number-ի մեթոդներ Number-ի օբյեկտը ներառում է միայն դեֆոլտ մեթոդներ, որոնք յուրաքանչյուր օբյեկտի նկարագրությունն են: Մեթոդներ…

CAMPUS
0

Նախորդ բաժնում Դուք տեղեկացաք, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում համեմատության օպերատորներները: Այս դասին մենք կծանոթանանք…

CAMPUS
0

Number (Թիվ) օբյեկտը ներկայացնում է թվային տվյալ: Սովորաբար կարիք չկա անհանգստանալու Number (Թիվ) օբյեկտների համար,…

1 2 3 12