Դաս 8.1։ Java – Հիմնական օպերատորները

0

Bitwise Operators

Java-ը սահմանում է մի քանի bitwise՝ բիթային օպերատորներ, որոնք կարող են կիրառվել ամբողջական թվերի, long, int, short, char և byte հետ։

Այս օպերատորը աշխատում են բիթերի վրա և կատարում են bit-by-bit գործողություններ: Ենթադրենք, եթե a = 60 և b = 13; այժմ երկուական՝ բինարային, ձևաչափում դրանք կլինեն հետևյալը

a = 0011 1100

b = 0000 1101

—————–

a&b = 0000 1100

a|b = 0011 1101

a^b = 0011 0001

~a  = 1100 0011

Հետեւյալ աղյուսակում նշված են բիթային օպերատորները:

Ենթադրենք, որ integer փոփոխական A-ն ունի 60 արժեքը իսկ փոփոխական B-ն՝ 13

Operator Description Example
& (bitwise and) բինարային AND օպերատորը պատճենում է բիթը արդյունքում,եթե այն գոյություն ունի երկու օպերատորներում (A & B) կլինի 12, որը համարժեք է 0000 1100
| (bitwise or) բինարային OR օպերատորը պատճենում է բիթը,եթե այն գոյություն ունի օպերատորներից որևէ մեկում (A | B) կլինի 61, որը համարժեք է 0011 1101
^ (bitwise XOR) բինարային XOR օպերատորը պատճենում է բիթը եթե այն սահմանված է մեկ օպերատրում, ոչ թե երկուսում (A ^ B) կլինի 49, որը համարժեք է 0011 0001
~ (bitwise compliment) Բինարային Ones Complement Operator-ը unary է և ունի ‘flipping’ բիթի էֆֆեկտ (~A ) կլինի -61, որը համարժեք է 1100 0011 in 2’s complement form due to a signed binary number.
<< (left shift) Բինարային Left Shift Operator-ը։ Ձախ օպերատորի արժեքը տեղափոխվում է ձախ բիթերի թվով, որոնք հատկորոշված են աջ օպերատորի կողմից A << 2 կլինի 240 , որը համարժեք է 1111 0000
>> (right shift) Բինարային Right Shift Operator. Ձախ օպերատորի արժեքը տեղափոխվում է աջ բիթերի թվով, որոնք հատկորոշված են աջ օպերատորի կողմից A >> 2 կլինի 15, որը համարժեք է 1111
>>> (zero fill right shift) Shift right zero fill operator-ը. Ձախ օպերատորի արժեքը տեղափոխվում է աջ բիթերի թվով, որոնք հատկորոշված են աջ օպերատորի և shifted արժեքի կողմից A >>>2 կլինի 15, համարժեք է 0000 1111

 

Logical Operators

Հետեւյալ աղյուսակում ներկայացված է տրամաբանական օպերատորները,

Ենթադրենք, որ Boolean փոփոխական A-ն true՝ ճիշտ է, իսկ փոփոխական B-ն կեղծ՝ false, ապա `

Operator Description Example
&& (logical and) Called Logical AND operator. Եթե երկու օպերատորները 0 չեն, ապա կարգավիճակը դառնում է true. (A && B) false է
|| (logical or) Called Logical OR Operator. Եթե երկու օպերատորներից որևէ մեկը 0 չէ, ապա կարգավիճակը դառնում է true. (A || B)  true է
! (logical not) Called Logical NOT Operator. Օգտագործում է իր օպերատորի տրամաբանական կարգավիճակը փոխելու համար։ Use to reverses the logical state of its operand. Եթե կարգավիճակը true է, ապա Logical NOT operator կդարձնի այն false !(A && B) true է

 

Share.