Java – FileWriter Class

 

 

Այս դասը հաջորդում է OutputStreamWriter դասին: OutputStreamWriter-ն օգտագործվում է նիշերի հոսքերը գրելու համար:

Այս դասը ունի մի քանի կոնստրուկտորներ անհրաժեշտ օբյեկտները ստեղծելու համար: Ստորև ներկայացված է այդ ցանկը:

Sr.No.

Constructor & Description

1

FileWriter(File file)

Կոնստրուկտորը ստեղծում FileWriter օբյեկտը տրված ֆայլի օբյեկտին։

2

FileWriter(File file, boolean append)

Կոնստրուկտորը ստեղծում FileWriter օբյեկտը տրված ֆայլի օբյեկտին՝ boolean-ով, նշելով արդյոք պետք է կցել գրված տվյալները, թե ոչ։

3

FileWriter(FileDescriptor fd)

Կոնստրուկտորը ստեղծում FileWriter օբյեկտը կապված տրված ֆայլի բնութագրի հետ։

4

FileWriter(String fileName)

Կոնստրուկտորը ստեղծում FileWriter օբյեկտը տրված ֆայլի անունով։

5

FileWriter(String fileName, boolean append)

Կոնստրուկտորը ստեղծում FileWriter օբյեկտը տրված ֆայլի անունով boolean-ով, նշելով արդյոք պետք է կցել գրված տվյալները, թե ոչ։

Երբ  FileWriter-ը օբյեկտը արդեն պատրաստ է, առկա են օգնական մեթոդներ, որոնք կարող են օգտագործվել ֆայլի հետ տարատեսակ գործողություններ կատարելու համար:

Sr.No.

Method & Description

1

public void write(int c) throws IOException

Գրում է մեկ նիշ։

2

public void write(char [] c, int offset, int len)

Գրում է նիշերի զանգվածի մի մաս, սկսած օֆսեթից մինչև len երկարությամբ:

3

public void write(String s, int offset, int len)

Գրում է տողերի մի մասը սկսած օֆսեթից մինչև len երկարությամբ:

Օրինակ՝

Հետևյալ օրինակը ներկայացնում է տվյալ դասը։

import java.io.*;

public class FileRead {

 

public static void main(String args[])throws IOException {

File file = new File(“Hello1.txt”);

// creates the file

file.createNewFile();

// creates a FileWriter Object

FileWriter writer = new FileWriter(file);

// Writes the content to the file

writer.write(“This\n is\n an\n example\n”);

writer.flush();

writer.close();

 

// Creates a FileReader Object

FileReader fr = new FileReader(file);

char [] a = new char[50];

fr.read(a); // reads the content to the array

for(char c : a)

System.out.print(c); // prints the characters one by one

fr.close();

}

}

 

Արդյունքը՝

This

is

an

example