Դաս 11 – iOS Development: Location Handling

0

Մենք հեշտորեն կարող ենք տեղորոշել օգտատիրոջ ներկա տեղը iOS-ում: Location Handling –ը թուլատրում է օգտատիրոջ տեղը որոշել հավելվածից ստանալով ինֆորմացիա:

Location Handling – Քայլեր

Քայլ 1. Ստեղծեք պարզ  View based հավելված:

Քայլ 2. Ընտրեք ձեր պրոյեկտի ֆայլը, ապա ւնտրեք թիրախները և ավելացրեք CoreLocation.framework ինչպես ցուցադրված է ներքևում −

iboutletdrop

Քայլ 3. Ավելացրեք երկու պիտակներ ViewController.xib-ում և ստեղծեք ibOutlets անվանելով պիտակները որպես latitudeLabel և longitudeLabel:

Քայլ 4. Ստեղծեք նոր ֆայլ ընտրելով File-> New -> File… -> ընտրեք Objective C class և սեղմեք next:

Քայլ 5. Անվանեք class-ը LocationHandler  “sub class of”-ով՝ NSObject.

Քայլ 6. Սեղմեք ստեղծել:

Քայլ 7. Թարմացրեք LocationHandler.h-ը հետևյալ կերպ −

#import <Foundation/Foundation.h>
#import <CoreLocation/CoreLocation.h>

@protocol LocationHandlerDelegate <NSObject>

@required
-(void) didUpdateToLocation: (CLLocation*)newLocation 
 fromLocation: (CLLocation*)oldLocation;
@end

@interface LocationHandler : NSObject<CLLocationManagerDelegate>
{
  CLLocationManager *locationManager;
}
@property(nonatomic,strong) id<LocationHandlerDelegate> delegate;

+(id)getSharedInstance;
-(void)startUpdating;
-(void) stopUpdating;

@end

Քայլ 8. Թարմացրեք LocationHandler.m-ը հետևյալ կերպ −

#import "LocationHandler.h"
static LocationHandler *DefaultManager = nil;

@interface LocationHandler()

-(void)initiate;

@end

@implementation LocationHandler

+(id)getSharedInstance{
  if (!DefaultManager) {
    DefaultManager = [[self allocWithZone:NULL]init];
    [DefaultManager initiate];
  }
  return DefaultManager;
}
-(void)initiate{
  locationManager = [[CLLocationManager alloc]init];
  locationManager.delegate = self;
}

-(void)startUpdating{
  [locationManager startUpdatingLocation];
}

-(void) stopUpdating{
  [locationManager stopUpdatingLocation];
}
-(void)locationManager: (CLLocationManager *)manager didUpdateToLocation:
 (CLLocation *)newLocation fromLocation: (CLLocation *)oldLocation{
  if ([self.delegate respondsToSelector:@selector
  (didUpdateToLocation:fromLocation:)]) 
  {
    [self.delegate didUpdateToLocation:oldLocation 
    fromLocation:newLocation];

  }
}

@end

Քայլ 9. Թարմացրեք ViewController.h-ը հետևյալ կերպ, որտեղ մենք պետք է կատարենք LocationHandler delegate-ը  և ստեղծենք երկու ibOutlets −

#import <UIKit/UIKit.h>
#import "LocationHandler.h"
@interface ViewController : UIViewController<LocationHandlerDelegate>
{
  IBOutlet UILabel *latitudeLabel;
  IBOutlet UILabel *longitudeLabel;
}
@end

Քայլ 10. Թարմացրեք ViewController.m-ը հետևյալ կերպ −

#import "ViewController.h"

@interface ViewController ()

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad
{
  [super viewDidLoad];
  [[LocationHandler getSharedInstance]setDelegate:self];
  [[LocationHandler getSharedInstance]startUpdating];
}

- (void)didReceiveMemoryWarning
{
  [super didReceiveMemoryWarning];
  // Dispose of any resources that can be recreated.
}

-(void)didUpdateToLocation: (CLLocation *)newLocation 
 fromLocation: (CLLocation *)oldLocation{
  [latitudeLabel setText:[NSString stringWithFormat:
  @"Latitude: %f",newLocation.coordinate.latitude]];
  [longitudeLabel setText:[NSString stringWithFormat:
  @"Longitude: %f",newLocation.coordinate.longitude]];

}

@end

Արդյունք

Երբ հավելվածում ենք, կտեսնենք հետևյալ արդյունքը: −

locationoutput

Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.