Դաս 5: JavaScript Օպերատորներ

0

Ի՞նչ է օպերատորը

Եկեք պարզ արտահայտություն վերցնենք 4 + 5 is հավասար է 9-ի: Այստեղ 4 և 5-ը կոչվում են օպերանդներ, իսկ  +ը օպերատոր: JavaScript-ը աջակցում է հետևյալ օպերատորներին:

  • Թվաբանական (Arithmetic) օպերատորներ
  • Համեմատական (Comparison) օպերատորներ
  • Տրամաբանական (Logical կամ Relational) օպերատորներ
  • Հանձնարարական (Assignment) օպերատորներ
  • Պայմանական(Conditional կամ Ternary) օպերատորներ

Թվաբանական (Arithmetic) օպերատորներ

JavaScript-ը աջակցում է հետևյալ թվաբանական (Arithmetic) օպերատորներին.

Պատկերացրեք A փոփոխականը պահում է 10 իսկ B փոփոխական՝20, ապա.

NO. Օպերատորներ և նկարագրություններ
1  + Գումարում (Addition)

Ավելացնում է 2 օպերանդներ Օրինակ՝ A+ B կստացվի 30

2  –  Հանում(Subtraction)

Երկրորդ օպերանդը հանում է առաջինից Օրինակ՝ A – B կստացվի -10

3 Բազմապատկում (Multiplication)

Բազմապատկում է երկու օպերանդները Օրինակ՝ A * B կստացվի 200

4  / Բաժանում (Division)

Հայտարարը համարիչից բաժանում է
Օրինակ՝ A /  B կստացվի 2

5  % Տոկոս (Modulus)

Ամբողջ բաժնի տոկոսն է ասում
Օրինակ՝  B % A կստացվի 0

6  ++Աճում (Increment)
Մեծացնում է ամբողջական արժեքը մեկով
Օրինակ՝ A++ կստացվի 11
7   — Նվազում (Decrement)
Նվազեցնում է ամբողջական արժեքը մեկով
Օրինակ ՝ A—կստացվի 9

Օրինակ՝ հետևյալ կոդը ցույց է տալիս ինչպես օգտագործել թվաբանական (Arithmetic) օպերատորները JavaScript-ում:

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”>

<!–

var a = 33; var b = 10; var c = “Test”;

var linebreak = “<br />”;

document.write(“a + b = “); result = a + b; document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“a – b = “); result = a – b; document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“a / b = “); result = a / b; document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“a % b = “); result = a % b; document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“a + b + c = “); result = a + b + c; document.write(result); document.write(linebreak);

a = a++; document.write(“a++ = “); result = a++; document.write(result); document.write(linebreak);

b = b–; document.write(“b– = “); result = b–; document.write(result); document.write(linebreak);

//–>

 

</script>

<p>Set the variables to different values and then try…</p>

</body>

Արդյունք

a + b = 43 a – b = 23 a / b = 3.3 a % b = 3

a + b + c = 43Test a++ = 33

b– = 10

Փոփոխականները տարբեր արժեքներով դրեք և նորից փորձեք

 Համեմատական (Comparison) օպերատորներ

JavaScript-ը աջակցում է հետևյալ համեմատական (Comparison) օպերատորներին.
Պատկերացրեք A փոփոխականը պահում է 10 իսկ B փոփոխական՝ 20, ապա.

No.                Օպերատորներ և նկարագրություններ
1                                == Հավասար(Equal)

 Ստուգում է, արդյոք երկու օպերանդների արժեքը հավասար է թե, ոչ, եթե այո, ապա պայմանը ճիշտ է դառնում

Օրինակ՝ (A==B) սխալ է

2                         !=  Հավասաչժր չէ (Not Equal)
Ստուգում է, արդյոք երկու օպերանդների արժեքը հավասար է թե, ոչ,եթե հավասար չեն,ապա պայմանը ճիշտ է դառնում
Օրինակ՝ (A ! = B)
3                              >Մեծ է (Greater than)
Ստուգում է արդյոք ձախ օպերանդի արժեքը ավելի մեծ է քան աջ օպերանդի, եթե այո, ապա պայմանը ճիշտ է դառնում
Օրինակ՝ (A>B)
4       < Փոքր է(Less than)

Ստուգում է արդյոք ձախ օպերանդի արժեքը ավելի փոքր է քան աջ օպերանդի, եթե այո, ապա պայմանը ճիշտ է դառնում
Օրինակ՝ (A<B)

5               >= Մեծ է կամ հավասար (Greater than or Equal to

Ստուգում է արդյոք ձախ օպերենդի արժեքը ավելի մեծ է կամ հավասար աջ օպերանդի արժեքին, եթե այո, ապա պայմանը ճիշտ է դառնում
Օրինակ՝ (A>=B)

6              <= Փոքր է կամ հավասար (Less than or Equal to)

Ստուգում է արդյոք ձախ օպերանդի արժեքը ավելի փոքր է կամ հավասար աջ օպերանդի արժեքին, եթե այո, ապա պայմանը ճիշտ է դառնում
Օրինակ՝ (A<=B)

Օրինակ՝ հետևյալ կոդը ցույց է տալիս ինչպես օգտագործել համեմատական (Comparison) օպերատորներերը JavaScript-ում:

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”>

<!–

var a = 10; var b = 20;

var linebreak = “<br />”;

document.write(“(a == b) => “); result = (a == b); document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“(a < b) => “); result = (a < b); document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“(a > b) => “); result = (a > b); document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“(a != b) => “); result = (a != b); document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“(a >= b) => “); result = (a >= b); document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“(a <= b) => “); result = (a <= b); document.write(result); document.write(linebreak);

//–>

</script>

<p> Փոփոխականները տարբեր արժեքներով դրեք և նորից փորձեք p>

</body>

</html>

  Արդյունք

(a == b) => սխալ

(a < b) => ճիշտ

(a > b) => սխալ

(a != b) => ճիշտ

(a >= b) => սխալ

(a <= b) => ճիշտ
Փոփոխականները տարբեր արժեքներով դրեք և նորից փորձեք

 Տրամաբանական (Logical կամ Relational) օպերատորներ

JavaScript-ը աջակցում է հետևյալ տրամաբանական (Logical կամ Relational) օպերատորներ
Պատկերացրեք A փոփոխականը պահում է 10 իսկ B փոփոխական՝20, ապա.

No.                   Օպերատորներ և նկարագրություններ
1  && Տրամաբանական (Logical AND)

Եթե երկու օպերանդներնել զրո չեն, ապա պայմանը ճիշտ է դառնում
Օրինակ՝ (A && B) ճիշտ է

2 || Սրամաբանական կամ (Logical OR)

Եթե երկու օպերանդներից մեկը զրո չէ, ապա պայմանը ճիշտ է դառնում
Օրինակ՝ (A || B) ճիշտ է

3 ! Ոչ տրամաբանական(Logical NOT)

Օպերանդի տրամաբանական դիրքը հակադարձում է,ապա պայմանը ճիշտ է դառնում
Օրինակ՝ ! (A && B) սխալ է

Օրինակ՝ հետևյալ կոդը ցույց է տալիս ինչպես օգտագործել տրամաբանական (Logical կամ Relational) օպերատորները
JavaScript-ում:

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”>

<!–

var a = true; var b = false;

var linebreak = “<br />”;

document.write(“(a && b) => “); result = (a && b); document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“(a || b) => “); result = (a || b); document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“!(a && b) => “); result = (!(a && b)); document.write(result); document.write(linebreak);

//–>

</script>

<p> Փոփոխականները տարբեր արժեքներով դրեք և նորից փորձեք p>

</body>

</html>

(a && b) => սխալ (a || b) => ճիշտ !(a && b) => ճիշտ

Փոփոխականները տարբեր արժեքներով դրեք և նորից փորձեք

Bitwise օպերատորներ

JavaScript-ը աջակցում է հետևյալ Bitwise օպերատորներին

Պատկերացրեք A փոփոխականը պահում է 2 իսկ B փոփոխական՝3, ապա.

No.                   Օպերատորներ և նկարագրություններ
1                                       & (Bitwise AND)
Այն կատարում է Boolean և գործողություն յուրաքանչյուր ամբողջ թվի վրա
Օրինակ
՝ (A & B) 2 է
2                                          | (BitWise OR)
Այն կատարում է Boolean կամ գործողություն յուրաքանչյուր ամբողջ թվի վրա
Օրինակ՝
(A | B) 3 է
3                                         ^ (Bitwise XOR)
Այն կատարում է Boolean էքսկլուզիվ կամ գործողություն յուրաքանչյուր ամբողջ թվի վրա: Էքսկլուզիվ կամ, նշանակում է,որ կամ օպերանդ մեկն է ճիշտ, կամ օպերանդ երկուսը, կամ երկուսն էլ ճիշտ են:
Օրինակ՝ (
A ^ B) 1 է
4                                           ~ (Bitwise Not)
Սա մեկ օպերանդով օպերատոր է և գործում է վերանայելով օպերանդի բոլոր բիթերը:
Օրինակ՝ (~
B) 4 է
5                              << (Left Shift)

Տեղափոխում է առաջին օպերանդի բոլոր բիթերը դեպի ձախ,, երկրորդ օպերանդի նշված տեղերը: Նոր բիթերը զրոյով են լցված: Մի անգամ Shift անելը հավասար է 2-ի բազմապատկման, երկու անգամ անելը, 4-ի  բազմապատկման:
Օրինակ՝ (A << 1) 4 է

6                                             >> (Right Shift)
Binary աջ Shift օպերատոր. Ձախ օպերանդի արժեքը աջ է տեղափոխված, աջ օպերանդի բիթերի քանակից:

Օրինակ՝ (A >> 1) 1 է7

                 >>> (Right shift with Zero)

Այս օպերատորը նման է  >> օպերատորին, բայց ձախ կողմ տեղափոխված բիթերը միշտ զրո են
Օրինակ՝ (A >>> 1) 1 է

 

Օրինակ՝ հետևյալ կոդը ցույց է տալիս ինչպես օգտագործել Bitwise օպերատորները JavaScript-ում:

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”>

<!–

var a = 2; // Bit presentation 10 var b = 3; // Bit presentation 11 var linebreak = “<br />”;

document.write(“(a & b) => “); result = (a & b); document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“(a | b) => “); result = (a | b); document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“(a ^ b) => “); result = (a ^ b); document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“(~b) => “); result = (~b); document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“(a << b) => “); result = (a << b); document.write(result); document.write(linebreak);

document.write(“(a >> b) => “); result = (a >> b); document.write(result); document.write(linebreak);

//–> </script>

<p> Փոփոխականները տարբեր արժեքներով դրեք և նորից փորձեք p>

</body>

</html>

Արդյունք

(a & b) => 2 (a | b) => 3 (a ^ b) => 1 (~b) => -4

(a << b) => 16 (a >> b) => 0

Փոփոխականները տարբեր արժեքներով դրեք և նորից փորձեք

 Հանձնարարական (Assignment) օպերատորներ

JavaScript-ը աջակցում է հետևյալ հանձնարարական (Assignment) օպերատորներին:

No.                    Օպերատորներ և նկարագրություններ
1        =  Հասարակ Հանձնարարական(Simple Assignment )
Աջ կողմի օպերանդից արժեքները վերագրում է ձախ կողմի օպերանդին:
Օրինակ՝  C= A + B  ,   A+B-ի արժեքը կվերափոխի C-ի
2      += Գումարում և Հանձնարարական(Add and Assignment)
Աջ օպերանդը ավելացնում է ձախ օպերանդին և վերափոխում արդյունքը ձախ օպերանդին:
Օրինակ՝  C+=A   հավասար է     C=C+A-ին
3       -= Հանում և Հանձնարարական(Subtract and Assignment)
Աջ օպերանդը հանում է ձախ օպերանդից և վերափոխում արդյունքը ձախ օպերանդին:
Օրինակ՝  C-=A      հավասար է       C=C-A
4   *= Բազմապատկում և Հանձնարարական(Multiply and Assignment)
Աջ օպերանդը բազմապատկում է ձախ օպերանդին և վերափոխում արդյունքը ձախ օպերանդին:
Օրինակ՝  C*=A      հավասար է       C=C*A
5       /= Բաժանում և հանձնարարական(Divide and Assignment)
Բաժանում է աջ օպերանդը ձախ օպերանդից և վերափոխում արդյունքը ձախ օպերանդին:
Օրինակ՝  C/=A      հավասար է            C=C/A
6        %= Տոկոս և Հանձնարարական(Modules and Assignment)
Երկու օպերանդները օգտագործելով տոկոս է հաշվում և վերափոխում արդյունքը ձախ օպերանդին:
Օրինակ՝  C%=A        հավասար է            C=C%A

Նույն տրամաբանությամբ են առաջնորդվում Bitwise օպերատորները <<=, >>=, >>=, &=, |= and ^=.

Օրինակ՝ հետևյալ կոդը ցույց է տալիս ինչպես օգտագործել հանձնարարական (Assignment) օպերատորները JavaScript-ում:

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”>

<!–

var a = 33; var b = 10;

var linebreak = “<br />”;

document.write(“Value of a => (a = b) => “); result = (a = b);

document.write(result);

document.write(linebreak);

document.write(“Value of a => (a += b) => “); result = (a += b);

document.write(result);

document.write(linebreak);

document.write(“Value of a => (a -= b) => “); result = (a -= b);

document.write(result);

document.write(linebreak);

document.write(“Value of a => (a *=     b) => “);

result = (a *= b);

document.write(result);

document.write(linebreak);

document.write(“Value of a => (a /= b) => “);

result = (a /= b);

document.write(result);

document.write(linebreak);

document.write(“Value of a => (a %= b) => “);

result = (a %= b);

document.write(result);

document.write(linebreak);

//–>

</script>

<p> Փոփոխականները տարբեր արժեքներով դրեք և նորից փորձեք p>

</body>

</html>

 Արդյունք

Value of a => (a = b) => 10

Value of a => (a += b) => 20

Value of a => (a -= b) => 10

Value of a => (a *= b) => 100

Value of a => (a /= b) => 10

Value of a => (a %= b) => 0

Փոփոխականները տարբեր արժեքներով դրեք և նորից փորձեք 

 Miscellaneous օպերատորներ

Այստեղ կխոսենք երկու օպերատորների մասին պայմանական օպերատորի (? 🙂 և typeof օպերատորի մասին:

Պայմանական օպերատոր

Պայմանական օպերատորը նախ գնահատում է արտահայտությունը ճիշտ կամ սխալ արժեքի համար, ապա կրճատում է երկուսից մեկը, կախված արդյունքից:

No                     Օպերատոր և նկարագրություն
1  ? :  Պայմանական(Conditional )

Եթե պայմանը ճիշտ է, ապա արժեքը X է, այլկերպ Y

Օրինակ՝ հետևյալ կոդը ցույց է տալիս ինչպես օգտագործել պայմանական (Conditional )օպերատորը JavaScript-ում:

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”>

<!–

var a = 10; var b = 20;

var linebreak = “<br />”;

document.write (“((a > b) ? 100 : 200) => “); result = (a > b) ? 100 : 200;

document.write(result); document.write(linebreak);

document.write (“((a < b) ? 100 : 200) => “);

result = (a < b) ? 100 : 200;

document.write(result);

document.write(linebreak);

//–>

</script>

<p> Փոփոխականները տարբեր արժեքներով դրեք և նորից փորձեք p>

</body>

</html>

 Արդյունք

((a > b) ? 100 : 200) => 200 ((a < b) ? 100 : 200) => 100

Փոփոխականները տարբեր արժեքներով դրեք և նորից փորձեք

 Typeof օպերատոր

Typeof օպերատորը մեկ օպերանդանոց գործողությունէ, որը տեղակայված է մի օպերանդի դիմաց: Դրա արժեքը լար է, որը նշում է օպերանդի տվյալների տեսակը:

Typeof օպերատորը գնահատվում է թվով, լարով կամ բուլյանով, եթե դրա օպերանդը թիվ, լար կամ բուլյան արժեք է: 

Տեսակ Typeof-ի վերադարձած լար
Թիվ “Թիվ”
Լար “Լար”
Բուլյան “Բուլյան”
Օբյեկտ “Օբյեկտ”
Ֆունկցիա “Ֆունկցիա”
Չսահմանված “Չսահմանված”
Անվավեր “Անվավեր”

 Օրինակ՝ հետևյալ կոդը ցույց է տալիս ինչպես օգտագործել Typeof օպերատորը JavaScript-ում: 

<html>

<body>

<script type=”text/javascript”>

<!–

var a = 10;

var b = “String”;

var linebreak = “<br />”;

result = (typeof b == “string” ? “B is String” : “B is Numeric”);

document.write(“Result => “);

document.write(result);

document.write(linebreak);

result = (typeof a == “string” ? “A is String” : “A is Numeric”); document.write(“Result => “);

document.write(result);

document.write(linebreak);

//–>

</script>

<p>Set the variables to different values and different operators and then try…</p>

</body>

</html> 

 Արդյունք

Result => B is String

Result => A is Numeric

Փոփոխականները տարբեր արժեքներով դրեք և նորից փորձեք

 

 Հարգելի ընթերցող, խնդրում ենք չմոռանալ like տալ մեր ֆեյսբուքյան էջին, քանի որ նորությունների մեծ մասը առաջինը տեղադրվում է հենց այնտեղ։ Ինչպես նաև հետևեք մեզ այլ սոցիալական ցանցերում և, իհարկե, գրանցվեք մեր բլոգում։

Share.